Co je u nás nového? - aktualizované 23.2.2021

Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 6:29pm (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt

Obchodní podmínky


 1. Definice

  V těchto obchodních podmínkách:


  1. Webová stránka znamená internetová adresa www.shoppingintheuk.co.uk, www.nakupyvanglicku.sk, www.nakupyvanglii.cz, www.zakupywanglii.pl, www.vasarlasangliaban.hu, www.shoppingintheuk.eu nebo www.cumparaturiinanglia.ro.
  2. Poskytovatel služby a my znamená společnost Dolphi Couriers Ltd. se sídlem na 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, Velká Británie, registrované v Anglii a Walesu pod číslem. 06658308.
  3. Objednatel, zákazník nebo příjemce znamená osoba nebo společnost registrovaná na naší webové stránce.
  4. Virtuální adresa znamená anglická adresa, která je zákazníkovi přidělena po úspěšné registraci na naší webové stránce.
  5. Zásilka znamená balík nebo náklad, doručený na virtuální adresu zákazníka, nebo balík nebo náklad, odeslaný příjemci.
  6. Odesílatel znamená osoba nebo společnost, která zašle kurýrem nebo poštou zásilku na virtuální adresu zákazníka, nebo ji doručí osobně.
  7. Poplatek znamená peněžní částka, určená na úhradu námi poskytnutých služeb
  8. Poštovné znamená poplatek za dopravu zásilky příjemci.
  9. Škodní událost znamená poškození nebo ztrátu zásilky.
  10. Dopravce znamená kurýr, pošta nebo kdokoli, kdo dopravuje zásilku od poskytovatele služby k příjemci.

 2. Úvod

  1. Doporučujeme si důkladně přečíst tento dokument, protože registrací na našich webových stránkách a využíváním našich služeb souhlasíte s tím, aby tento dokument tvořil právní dohodu, podle níž budeme poskytovat naše služby.
  2. Cokoliv obsažené v tomto dokumentu je závazné pro poskytovatele služeb i zákazníka.
  3. Používání naší webové stránky je podmíněno souhlasem s Podmínkami používání naší webové stránky . Doporučujeme si také přečíst dokument Ochrana osobních údajů a používání cookies .
  4. Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto Obchodní podmínky i bez předchozího oznámení. Tato změna nebude mít vliv na poskytnutí služeb, které byly objednány před začátkem účinnosti této změny.
  5. Pokud by se informace v tomto dokumentu odlišovaly od těch, uvedených na našich webových stránkách, případný spor se bude řešit na základě těchto Obchodních podmínek.

 3. Poskytované služby

  1. Pronájem virtuální adresy - je to naše primární služba, která tvoří základ pro všechny ostatní poskytované služby.
   1. Virtuální adresu poskytneme pouze za účelem přijetí zásilky na této adrese a její následné odeslání zákazníkovi, a to samostatně nebo konsolidací více zásilek.
   2. Virtuální adresu je možné použít výhradně jako doručovací adresu při nákupu v anglickém nebo EU e-shopu.
   3. Jakékoliv jiné použití virtuální adresy bude mít za následek zrušení registrace a zablokování zákazníka pro další využívání našich služeb.
   4. Virtuální adresu je možné si pronajmout registrací na našich webových stránkách.
   5. Poskytovatel služby se zavazuje umožnit zákazníkovi využívat přidělenou virtuální adresu bez časového omezení za předpokladu, že nebude porušen bod 3.1.2, nebo nedojde k jinému porušení těchto Obchodních podmínek nebo Podmínek používání našich webových stránek.
  2. Konsolidace zásilek - služba, která umožňuje spojit zákazníkovi dvě a více přijatých zásilek do jedné větší zásilky. Smyslem této služby je ušetřit na poštovném za přeposlání zásilky k příjemci. Detaily služby jsou popsány v bodě 15.
  3. Kontrola zásilek - služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o kontrolu zásilky ještě před jejím odesláním k příjemci. Detaily služby jsou popsány v bodě 12.
  4. Fotografování zásilek - služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o vyhotovení fotografií zásilky ještě před odesláním zásilky příjemci. Detaily služby jsou popsány v bodě 13.
  5. Vrácení zásilek zpět odesílateli - služba, která umožňuje zákazníkovi požádat o vrácení zásilky zpět odesílateli. Detaily služby jsou popsány v bodě 14.

 4. Země, pro které poskytujeme naše služby

  1. Naše služby jsou dostupné pro zákazníky v následujících zemích:
   1. Česká Republika
   2. Slovenká Republika
   3. Polsko
   4. Rumunsko
   5. Bulharsko
   6. Maďarsko

 5. Registrace

  1. Využívání našich služeb je podmíněno úspěšnou registrací na našich webových stránkách.
  2. Registrovat se mohou jen osoby nebo společnosti ze zemí uvedených v bodě 4.
  3. Okamžitě po úspěšné registraci vám bude přidělena vaše virtuální adresa, kterou je možné ihned začít využívat.
  4. Platnost virtuální adresy, která vám byla přidělena, není časově omezena.
  5. Vyhrazujeme si právo zrušit registraci bez jakékoli náhrady, pokud dojde k porušení těchto Obchodních podmínek, k porušení Podmínek užívání našich webových stránek, nebo podle našeho uvážení.
  6. Zákazník může požádat o zrušení registrace zasláním požadavku na naši emailovou adresu nebo pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách.
  7. Registrace bude zrušena až po úhradě všech závazků zákazníka vůči poskytovateli služby.
  8. Pokud se zákazník rozhodne zrušit svou registraci a jeho virtuální adresa obsahuje zásilky, o kterých zaslání zákazník nepožádal, má se za to, že zákazník nemá o tyto zásilky zájem a vlastnictví k těmto zásilkám přechází na poskytovatele služby.

 6. Přijetí zásilky na sklad

  1. Na vaší virtuální adrese jsme schopni převzít výhradně zásilky, u kterých je jednoznačně prokazatelné, že zásilka náleží zákazníkovi nebo nám a jsou splněny podmínky v bodech 6.8., 6.9., 6.11. a 6.12.
  2. Aby bylo možné jednoznačně prokázat, že adresátem je náš zákazník nebo my, zásilka musí být označena podle návodu zveřejněného v účtu zákazníka.
  3. Označením se myslí adresa, která musí obsahovat jméno naší firmy, jméno zákazníka a jeho registrační číslo.
  4. Každá zásilka, která je přijata na virtuální adrese zákazníka, to znamená, že je možné jednoznačně identifikovat příjemce této zásilky, bude vložena do účtu zákazníka nejpozději do 24 hodin v pracovních dnech. Zákazník bude o přijetí zásilky informován automatickým emailem. Neneseme odpovědnost za to, když zákazník neobdrží email oznamující přijetí zásilky.
  5. V případě, že adresa na zásilce neobsahuje nic z uvedeného v bodě 6.3., zásilka nemusí být od kurýra nebo pošty převzata, protože není možné prokázat, že zásilka náleží zákazníkovi nebo nám.
  6. Za náklady vzniklé nedostatečně označenou zásilkou neneseme žádnou zodpovědnost.
  7. Při přebírání zásilky od kurýra, pošty nebo při osobním doručení zásilky odesílatelem neprovádíme inspekci zásilky na její poškození. Zásilka je přijata ve stavu, v jakém je doručena. Pokud je zásilka viditelně poškozena, při podpisu zásilky (pokud je to vyžadováno) bude zásilka doručovateli označena jako poškozená a při vložení zásilky do našeho počítačového systému bude zásilka také označena jako poškozená.
  8. Jakoukoli zásilku jsme schopni převzít výhradně v pracovní dny pondělí až pátek v době mezi 9 am a 5:30 pm londýnského času. Neneseme žádnou odpovědnost za zásilky, které by byly doručeny mimo naši pracovní dobu, a za zásilky, které nebyly doručeny na naši adresu a převzetí nebylo podepsáno našim zaměstnancem.
  9. Jsme schopni převzít výhradně zásilky, jejichž původ je ze zemí EU. Jakákoli zásilka, která by byla odeslána z jiné země než země, která je členem EU, nebude převzata, případně pokud již taková zásilka byla doručena, může být vrácena odesílateli na náklady zákazníka, nebo může být zničena.
  10. V případě, že by na virtuální adresu zákazníka byla doručena zásilka, která nemá původ v zemi EU a taková zásilka podléhá celnímu řízení a na tuto zásilku bylo vyměřeno clo a další poplatky, zákazník se zavazuje uhradit nám veškeré náklady spojené s úhradou těchto poplatků + administrační poplatek 10 GBP.
  11. Jsme schopni převzít výhradně zásilky, které byly předem zákazníkem zaplacené, to znamená, že není možné podmínit doručení zásilky na virtuální adresu zákazníka uhrazením platby jakéhokoli druhu. Neneseme žádnou odpovědnost za náklady, které vzniknou zákazníkovi tím, že nepřevezmeme zásilku, za kterou je nutno provést úhradu v momentě pokusu o doručení zásilky na virtuální adresu zákazníka.
  12. Jsme schopni převzít výhradně zásilky, které splňují podmínky podle bodu 7. Pokud si zákazník nechá na virtuální adresu zaslat zásilky, které nesplňují podmínky uvedené v bodě 7., poskytovatel služby může takové zásilky vrátit zpět odesílateli na náklady zákazníka, může je zničit nebo s nimi naložit, jak uzná za vhodné.

 7. Vlastnosti zásilek

  1. Zákazník je zodpovědný za všechny zásilky, které budou doručeny na jeho virtuální adresu a budou jednoznačně identifikovány jako patřící jemu, a to bez ohledu na to, zda doručení zásilky bylo iniciováno zákazníkem nebo jinou osobou.
  2. Zákazník se zavazuje, že na virtuální adresu si nechá zaslat výhradně zásilky, které splňují následující podmínky:
   1. Zásilka ani položky v zásilce nejsou nebezpečné pro veřejnost, naše zaměstnance, ani pro další zákazníky.
   2. Zásilka neobsahuje nic ze seznamu zakázaných položek, které jsou definovány v bodu 7.3.
   3. Položky v zásilce jsou vhodné pro leteckou přepravu a tedy vyhovují požadavkům ICAO - Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.
   4. Na položky v zásilce se nevztahuje zákaz dovozu do země doručení.
   5. Maximální rozměry zásilky nepřesáhnou 120 cm šířku, 100 cm délku a 180 cm výšku.
   6. nejedná se o listovní zásilku nebo magazín/časopis.
  3. Seznam položek, které nelze zaslat na virtuální adresu zákazníka:
   1. aerosol - neplatí pro Dolphi Transport
   2. airbag - neplatí pro Dolphi Transport
   3. alkoholické nápoje
   4. autobaterie - neplatí pro Dolphi Transport
   5. barvy - neplatí pro Dolphi Transport
   6. baterie lithium ion a lithium polymerové, nové i použité pokud se nenacházejí přímo v elektronickém zařízení - neplatí pro Dolphi Transport
   7. biologické vzorky
   8. čelní sklo na vozidlo
   9. chemikálie
   10. cigarety a tabák
   11. drahé kovy a kameny
   12. dřezy - neplatí pro Dolphi Transport
   13. falešné měny
   14. hasicí přístroje
   15. hotovost, kreditní karty, debetní karty
   16. infekční látky
   17. jakákoliv položka obsahující benzín, olej, kapalinu, plyn nebo kouř
   18. kapalina
   19. kapota na vozidlo - neplatí pro Dolphi Transport
   20. kontrolované drogy a narkotika
   21. lak na nehty - neplatí pro Dolphi Transport
   22. léky (včetně těch na lékařský předpis)
   23. lidské pozůstatky
   24. loterie, vstupenky
   25. maso a jiné výrobky obsahující maso
   26. náplně do zbraní
   27. nebezpečné zboží podle definice ICAO - International Civil Aviation Organization - neplatí pro Dolphi Transport
   28. nůž, meč nebo cokoliv, co má čepel delší než 3,5cm
   29. obscénní publikace a pornografie tak jak to je definováno v Criminal Justice and Immigration Act 2008 av Criminal Justice Act 1988
   30. olej
   31. parfémy - neplatí pro Dolphi Transport
   32. pasy a jiné cestovní nebo osobní doklady
   33. pesticidy
   34. pohovky, sedací soupravy - neplatí pro Dolphi Transport
   35. poštovní známky a jiné ceniny
   36. použité baterie alkalické, NiCd, NiMH - neplatí pro Dolphi Transport
   37. předpínače bezpečnostních pásů do vozidel - neplatí pro Dolphi Transport
   38. radioaktivní material
   39. repliky zbraní
   40. řetězová pila - neplatí pro Dolphi Transport
   41. rostliny
   42. ryby (živé nebo mrtvé)
   43. šeky
   44. špína
   45. substance způsobující korozi
   46. suchý led
   47. toalety - neplatí pro Dolphi Transport
   48. toner do tiskáren - neplatí pro Dolphi Transport
   49. voda po holení - neplatí pro Dolphi Transport
   50. volant na vozidlo - neplatí pro Dolphi Transport
   51. výbušniny
   52. výrobky obsahující azbest
   53. zápalky
   54. zboží a potraviny podléhající rychlé zkáze
   55. zbraně
   56. zvířata v jakékoliv formě (živé nebo mrtvé)
  4. Seznam položek, které poskytovatel služby převezme od kurýra, pošty nebo které budou doručeny osobně na virtuální adresu zákazníka, ale za které není možné vyplatit žádnou kompenzaci v případě škodní události. Stejná omezení se týkají i položek popisem a obsahem podobným položkám uvedených níže:
   1. akvária
   2. bílá technika (ledničky, trouby, mrazničky, digestoře, atd)
   3. brýle
   4. čínsky porcelán
   5. dalekohledy
   6. dlaždice a obkládačky
   7. fotoaparáty, objektivy k fotoaparátům, fotografické osvětlení
   8. hodinky
   9. kamery
   10. keramické nádoby
   11. keramika
   12. klenoty
   13. křehké položky (všechny)
   14. krystal
   15. laptopy, notebooky, tablety
   16. lustr, nebo jiné svítilny
   17. mikroskopy
   18. mikrovlnné trouby
   19. nábytek pokud není rozebrán a zabalený v kartonu
   20. obrazy
   21. odpadkový koš
   22. okenní rámy
   23. okna a dveře se skleněnou výplní
   24. počítače
   25. počítačové monitory
   26. projektory
   27. rybářské pruty
   28. SIM karty
   29. skenery
   30. sklo a výrobky ze skla, nebo obsahující sklo
   31. sprchové zástěny
   32. střešní okna
   33. světlomety na vozidla
   34. telefony, smartfony
   35. televize a obrazovky - LCD, plazma, LED, LCD, TFT
   36. vázy
   37. vstupenky
   38. výrobky z mramoru
   39. zarámované fotografie
   40. zarámované obrazy a malby
   41. žárovky
   42. zrcadla

 8. Neidentifikovatelné zásilky

  1. Všechny zásilky, na kterých uvedená adresa neobsahuje všechny potřebné údaje k identifikaci majitele, a to především jméno zákazníka, jeho registrační číslo a jméno naší společnosti, se považují za neidentifikovatelné zásilky, pokud není možné jednoznačně určit majitele takovéto zásilky.
  2. Pokud obdržíme neidentifikovatelnou zásilku, taková zásilka bude našimi pracovníky otevřena a bude proveden pokus o identifikaci podle obsahu zásilky, a to především podle dodacího listu nebo dle faktury, pokud je bude zásilka obsahovat.
  3. Pokud ani po otevření zásilky není možné majitele jednoznačně určit, bude vyhotovena fotodokumentace zásilky a jejího obsahu a zásilka bude vložena do našeho počítačového systému do sekce Neidentifikované zásilky.
  4. Pokud zákazník postrádá zásilku a ta se nachází mezi neidentifikovanými zásilkami, může požádat o její převod do jeho účtu. K tomu je třeba, aby zákazník doložil informace, které ho jednoznačně identifikují jako majitele požadované zásilky, a to vyplněním formuláře u požadované zásilce.
  5. Po obdržení informací k neidentifikované zásilce, na kterou si zákazník dělá nárok, poskytovatel služby provede porovnání těchto informací s těmi dostupnými o zásilce, a pokud usoudí, že zákazník vznesl svůj požadavek oprávněně, zásilka bude zákazníkovi vložena do jeho virtuální adresy.
  6. Zákazník souhlasí, že pokud poskytovatel služby rozhodne o nepřidělení neidentifikované zásilky zákazníkovi z důvodu, že dodané informace nejsou dostatečné pro jednoznačnou identifikaci majitele, toto rozhodnutí je konečné a zákazník ztrácí nárok na opětovné vznesení požadavku o přiznání neidentifikované zásilky.
  7. Zákazník souhlasí, že mu nevzniká žádný právní nárok na zásilku, která se považuje za neidentifikovanou podle bodu 8.1.

 9. Otevření zásilek

  1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo otevřít zásilku v následujících případech:
   1. Pokud není možné identifikovat majitele zásilky a je předpoklad, že zásilka může obsahovat dokumenty vedoucí k identifikaci zásilky.
   2. Pokud poskytovatel služby nabude podezření, že zásilka může obsahovat zakázané položky definované v bodě 7.3.
   3. Při konsolidaci zásilky.
   4. Při požadavku na službu Kontrola zásilky.
   5. Při požadavku na službu Fotografování zásilky.

 10. Skladování zásilek

  1. Každou jednu zásilku přijatou na virtuální adrese je možné u nás skladovat zdarma po dobu 30 dnů od data vložení zásilky do našeho systému.
  2. Před vypršením lhůty pro bezplatné skladování bude každý zákazník upozorněn na konec této lhůty emailem, a to 7, 3 a 1 ​​den před vypršením této lhůty.
  3. Po vypršení bezplatné doby skladování si začneme účtovat poplatek za skladování za každý den a zásilku dle aktuálního ceníku.
  4. Maximální lhůta, během které budeme skladovat jakoukoli zásilku, je 90 dní, s tím, že dny 31 až 90 jsou zpoplatněny.
  5. Před vypršením 90 denní lhůty bude každý zákazník upozorněn na konec této lhůty emailem, a to 30, 7 a 1 den před vypršením této lhůty.
  6. Neneseme žádnou odpovědnost za to, když od nás zákazník neobdrží některý nebo žádný upozorňující email. Je zodpovědností zákazníka ujistit se o konci bezplatné lhůty pro skladování nebo o konci 90 denní lhůty na skladování.
  7. Pokud zákazník nepožádá o odeslání zásilky k příjemci do konce 90 denní lhůty, má se za to, že zákazník nemá o takovou zásilku zájem a vlastnické právo k zásilce přechází na poskytovatele služby.
  8. Poplatek za skladování zásilky, která přešla do vlastnictví poskytovatele služby, bude naúčtován zákazníkovi a ten bude mít zablokován přístup ke svému účtu až do uhrazení dlužné částky.
  9. Se zásilkou, která přešla do vlastnictví poskytovatele služby, naloží poskytovatel služby podle vlastního uvážení.

 11. Znehodnocení nebo prodej zásilky poskytovatelem služby

  1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo znehodnotit, prodat nebo jinak naložit se zásilkou pokud:
   1. Zásilka obsahuje zakázané položky podle bodu 7.3.
   2. Pokud byla zásilka odeslaná z jiné než členské země EU.
   3. Pokud zákazník nepožádal o odeslání zásilky ve lhůtě 90 dní od vložení zásilky do našeho systému.
   4. Pokud zákazník požádal o zrušení registrace na našich webových stránkách a na jeho virtuální adrese se nacházejí zásilky, u nichž nebyla vnesena požadavek na odeslání příjemci.

 12. Služba Kontrola zásilek

  1. Požadavek na kontrolu zásilky je zákazník povinen zadat výlučně přes svůj účet, a to vyznačením zásilky, kterou si přeje nechat zkontrolovat, a zasláním seznamu položek v zásilce.
  2. Poskytovatel služby se zavazuje provést kontrolu zásilky v co nejkratším čase, obvykle do 24 hodin, ale jen v pracovních dnech pondělí až pátek.
  3. Služba Kontrola zásilek je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
  4. Zrušit požadavek na kontrolu zásilky může zákazník, jen pokud se s kontrolou ještě nezačalo, to znamená, že stav kontroly zásilky je v účtu zákazníka uveden jako Čeká na kontrolu.
  5. Pokud zákazník požádá o zrušení kontroly zásilky v době, kdy kontrola již byla zahájena, to znamená, že stav kontroly zásilky je v účtu zákazníka uveden jako Kontroluje se, nebo Zkontrolován, požadavek na zrušení kontroly bude odmítnuta a zákazníkovi bude naúčtován poplatek za provedení této kontroly.
  6. V době, kdy zásilka čeká na kontrolu nebo kontrola probíhá, zásilku nelze odeslat až do okamžiku dokončení kontroly zásilky a není možné ani zadat jiný požadavek týkající se této zásilky.
  7. Výsledek kontroly zásilky oznámí poskytovatel služby zákazníkovi emailem a zákazník ho najde i ve svém účtu na našich webových stránkách.
  8. Zpráva o kontrole zásilky bude obsahovat následující informace v případě, že jsou relevantní k stavu zásilky:
   1. Poškození vnějšího obalu zásilky.
   2. Poškození vnitřního obalu zásilky.
   3. Poškození položek v zásilce.
   4. Popis poškození nebo jiného problému se zásilkou.
   5. Počet položek v zásilce.
  9. Při kontrole zásilky se neprovádí kontrola funkčnosti položek v zásilce.
  10. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za poškození, které při kontrole zásilky nebylo možné odhalit pouhým okem.

 13. Služba Fotografování zásilek

  1. Požadavek na fotografování zásilky je zákazník povinen zadat výlučně přes svůj účet, a to vyznačením zásilky, kterou si přeje nechat vyfotografovat, a vyznačením, o jaké fotografie zásilky má zájem.
  2. Poskytovatel služby je schopen vyhotovit následující fotografie zásilky:
   1. Fotografie adresního štítku.
   2. Fotografie vnějšího obalu zásilky (povinná fotografie).
   3. Fotografie poškození vnějšího obalu zásilky. Pokud obal není poškozen, fotografie nebude vyhotovena.
   4. Fotografie obsahu zásilky. Jednotlivé položky budou umístěny na plochu 90x60 cm (pokud to charakter položek umožňuje) tak, aby se co nejméně překrývaly. Pokud není možné umístit všechny položky na takto velkou plochu, bude vyhotoveno víc fotografií tak, aby na fotografiích byly všechny položky.
   5. Fotografie každé jedné položky v zásilce. Na jedné fotografii bude pouze jedna položka. Bude pořízeno tolik fotografií, kolik je v zásilce položek.
   6. Fotografie nebo scan dodacího listu nebo faktury. Pokud zásilka neobsahuje dodací list ani fakturu, fotografie/scan nebude vyhotovena.
  3. Poskytovatel služby se zavazuje vyhotovit fotografie zásilky v co nejkratším čase, obvykle do 24 hodin, ale jen v pracovních dnech pondělí až pátek.
  4. Rozlišení pořízených fotografií je 600x480 obrazových bodů.
  5. Služba Fotografování zásilek je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
  6. Zrušit požadavek na vyfotografování zásilky může zákazník, jen pokud se s fotografováním ještě nezačalo, to znamená, že stav fotografování zásilky je v účtu zákazníka uveden jako Čeká na vyfotografování.
  7. Pokud zákazník požádá o zrušení fotografování zásilky v době, kdy fotografování již bylo započato, to znamená, že stav fotografování zásilky je v účtu zákazníka uveden jako Fotografuje se nebo Vyfotografováno, požadavek na zrušení vyfotografování zásilky bude odmítnuta a zákazníkovi bude naúčtován poplatek za provedení fotografování.
  8. V době, kdy zásilka čeká na vyfotografování nebo fotografování probíhá, zásilku nelze odeslat až do okamžiku dokončení fotografování a není možné ani zadat jiný požadavek týkající se této zásilky.
  9. Dokončení vyfotografování zásilky oznámí poskytovatel služby zákazníkovi emailem a zákazník nalezne fotografie i ve svém účtu na našich webových stránkách.

 14. Vrácení zásilek odesilateli

  1. Pokud zákazník požádá poskytovatele služby o vrácení doručené zásilky z virtuální adresy zpět odesílateli, poskytovatel služby se zavazuje mu vyhovět při splnění všech následujících podmínek:
   1. Zásilka se fyzicky nachází v našem skladu v UK.
   2. Zákazník obdržel souhlas odesílatele s vrácením zásilky.
   3. Zákazník oznámí poskytovateli služby referenční číslo k vrácení zásilky, pokud mu toto bylo přiděleno odesílatelem.
   4. Zákazník uhradí poskytovateli služby poplatek za tuto službu dle aktuálního ceníku a poštovné za doručení zásilky z virtuální adresy k odesílateli ještě před odesláním zásilky.
  2. Službu Vrácení odesílateli není možné využít, pokud zásilka již opustila náš sklad v UK.

 15. Konsolidace zásilek

  1. Požadavek na konsolidaci zásilek zadává zákazník ve svém účtu vyznačením zásilek, které si přeje zkonsolidovat. Požadavek se zadává v procesu odeslání zásilek.
  2. Konsolidaci zásilek provede poskytovatel služby pokud:
   1. Zákazník požádá o zaslání alespoň dvou zásilek v jedné požadavku.
   2. Zásilky je možné zabalit do některé z typizovaných kartonových krabic, které jsou uvedeny v ceníku.
   3. Je předpoklad, že konsolidací se sníží poplatek za poštovné.
  3. Poskytovatel služby provede konsolidaci zásilek tak, že z konsolidovaných zásilek odstraní vnější obalový materiál, pokud tento úkon pomůže zmenšit objem/rozměry zásilky a nebude mít negativní dopad na ochranu položky/položek v zásilce. Všechny takto připravené zásilky vloží do některé z typizovaných krabic.
  4. Poskytovatel služby se zavazuje konsolidovat zásilky takovým způsobem, aby všechny zásilky bylo možné odeslat v co nejmenším počtu krabic, ale aby zároveň nebyla ohrožena bezpečnost doručení konsolidované zásilky příjemci vlivem nedostatečného zabalení.
  5. Po zkonsolidování zásilky je zákazník povinen vybrat si způsob doručení k příjemci do 10 dnů. Během této doby bude konsolidovaná zásilka zdarma uskladněna v našem skladu.
  6. Do konsolidované zásilky již není možné přidávat další zásilky, stejně není možné z ní zásilky odebírat.
  7. Pokud nedojde k výběru způsobu doručení zásilky k příjemci ani ve lhůtě 10 dnů od zkonsolidování zásilky, konsolidace zásilky bude zrušena a zákazníkovi bude naúčtován poplatek dle aktuálního ceníku.

 16. Odeslání zásilek

  1. Zákazník zadává požadavek na odeslání zásilek výlučně ve svém účtu.
  2. Poskytovatel služby odešle požadované zásilky výlučně na jméno registrovaného zákazníka a jen do země uvedené v registraci, a to bez výjimky.
  3. Všechny zásilky budou odeslány striktně až po úhradě poplatků za odeslání zásilky.
  4. Při odesílání zásilky je zákazník povinen uvést skutečnou hodnotu zásilky a její skutečný obsah.

 17. Doprava zásilek

  1. Při doručení zásilek z virtuální adresy zákazníka příjemci spolupracuje poskytovatel služby s těmito společnostmi:
   1. Royal Mail - anglická pošta. Pouze jedna zásilka do hmotnosti 2 kg a součet všech stran nepřesahující 90 cm. Žádný rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm. Zásilky odesílané každý pracovní den. Letecká doprava. Není možné sledování zásilky.
   2. Dolphi Transport - žádné váhové ani rozměrové limity. Zásilky odesílané jedenkrát týdně pouze do zemí Česká republika a Slovensko. Doprava po silnici. Sledování zásilky možné.
   3. Parcelforce - zásilky do hmotnosti 30 kg, odesílány každý pracovní den. Letecká doprava. Sledování zásilky možné.
   4. DPD - zásilky do hmotnosti 30 kg, odesílány každý pracovní den. Cestná doprava. Sledování zásilky možné.
   5. UK Mail - zásilky do hmotnosti 25kg, odesílané každý pracovní den. Doprava po silnici. Sledování zásilky možné.
  2. Způsob dopravy, respektive kurýra si zákazník vybírá sám poté, jakmile bude zásilka připravena k odeslání poskytovatelem služby.
  3. Poštovné za dopravu zásilky k příjemci se počítá podle aktuálního ceníku.
  4. Zákazník se zavazuje ověřit si výši poštovného k příjemci ještě před objednáním zboží na svou virtuální adresu pomocí kalkulačky poštovného, zveřejněné na našich webových stránkách.
  5. Každou odeslanou zásilku je možné sledovat pomocí sledovacího čísla, pokud tuto službu dopravce poskytuje.

 18. Poplatky a jejich úhrada

  1. Všechny poplatky uvedené na našich webových stránkách jsou v měně GBP, a to včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.
  2. Při výpočtu výše poplatků za naše služby se řídíme aktuálním ceníkem zveřejněným na našich webových stránkách.
  3. Poplatky za naše služby je možné hradit následujícími způsoby:
   1. Platebním systémem PayPal v měně GBP.
   2. Platební kartou využitím systému PayPal (bez registrace v tomto systému).
   3. Převodem na bankovní účet vedený v měně GBP ve Velké Británii.
   4. Převodem na bankovní účet vedený v měně EUR v České republice.
   5. Převodem na bankovní účet vedený v měně CZK v České republice.
  4. Při platbě na bankovní účet vedený v měně EUR nebo CZK budou poplatky za naše služby přepočtené z měny GBP na příslušnou měnu podle aktuálního kurzu ECB - Evropské Centrální Banky, který bude navýšen o 6.5%.

 19. Katalog e-shopů

  1. Katalog e-shopů má pouze informativní charakter a negarantujeme, že všechny e-shopy zveřejněné v tomto katalogu jsou schopny doručit zásilku na vaši virtuální adresu.
  2. Negarantujeme, že všechny e-shopy zveřejněné v tomto katalogu budou akceptovat jinou než v UK vydanou platební kartu.
  3. Neneseme žádnou odpovědnost za problémy, které mohou nastat při objednání zboží z e-shopů zveřejněných v tomto katalogu.
  4. Zákazník je povinen se ujistit, že e-shop, ve kterém se chystá objednat zboží je schopen/ochoten doručit zboží na jeho virtuální adresu.

 20. Odpovědnost za škodu

  1. Poskytovatel služby nese zodpovědnost za ztrátu zásilky, za poškození zásilky a za krádež zásilky pouze v případě, že se zásilka nachází v držení poskytovatele služby, to znamená, že se nachází fyzicky v našem skladu a nejedná se o zásilku definovanou v bodě 8.1. a zároveň je splněna podmínka v bodě 6.1.
  2. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za zásilku, která byla ztracena, poškozena nebo ukradena na cestě mezi odesílatelem a zákazníkovou virtuální adresou.
  3. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za zásilku, která byla ztracena, poškozena nebo ukradena v době mezi předáním zásilky dopravci a doručením zásilky příjemci.
  4. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk a za škodu způsobenou vlivem chybného nebo opožděného doručení zásilky.
  5. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost na škodu, která vznikne:
   1. Nedostatečným označením zásilky, a to především neoznačením zásilky značkami upozorňujícími na speciální zacházení, jako Křehké, Pozor sklo, Opatrně, Touto stranou nahoru a podobně.
   2. Označením zásilky neúplnou adresou.
   3. Doručením zásilky mimo pracovní dobu poskytovatele služby.
   4. Doručením na jinou než naši adresu, respektive virtuální adresu zákazníka.
   5. Pokud zásilku nepřevezme náš zaměstnanec.
   6. Pokud byla zásilka odeslána z jiné než členské země EU.
   7. Pokud je doručení zásilky podmíněno zaplacením jakéhokoli poplatku, především cla a DPH, nebo zaplacením za zboží samotné.
   8. Pokud zákazník neobdrží jakýkoliv informační email z našeho počítačového systému.
   9. Pokud je zásilka poškozena a toto poškození nebylo možné při kontrole zásilky odhalit pouhým okem.
   10. Pokud zásilka obsahuje cokoliv uvedeného v bodě 7.3. a 7.4.
   11. Zakoupením výrobku, který není určen nebo homologovaný pro použití ve vaší zemi.

 21. Pojištění zásilek

  1. Poskytovatel služby přebírá odpovědnost za zásilku doručenou na virtuální adresu zákazníka v okamžiku, kdy ji převezme od kurýra, pošty, nebo byla-li zásilka osobně doručena odesílatelem, od odesílatele a pokud se nejedná o zásilku definovanou v bodě 8.1.
  2. Poskytovatel služby přestává být odpovědný za zásilku v okamžiku, kdy ji předá k doručení kurýrovi nebo poště.
  3. Každá zásilka, která je v našem držení, to znamená nachází se fyzicky v našem skladu, je pojištěna proti poškození a krádeži, a to do výše maximálně 250 GBP.
  4. V okamžiku, kdy zásilku předáme doručovateli na doručení zásilky příjemci, je zásilka pojištěna samotným dopravcem.
  5. Výše pojištění v době dopravy zásilky k příjemci se liší podle konkrétních dopravců a její aktuální výše je následující:
   1. Royal Mail - zásilky pojištěny do výše 20 GBP.
   2. Dolphi Transport - zásilky pojištěny do výše 500 GBP.
   3. Parcelforce - zásilky pojištěny do výše 100 GBP.
   4. DPD - zásilky pojištěny do výše 50 GBP.
   5. UK Mail - zásilky pojištěny do výše 50 GBP.
  6. V případě, že zásilka obsahuje více než jeden balík, pojistná částka se vztahuje na celou zásilku, to znamená ne na každý jeden balík zvlášť. Pojistná částka bude rozdělena rovným dílem na všechny balíky tvořící zásilku.

 22. Reklamace

  1. Každý zákazník má právo podat reklamaci na naše služby.
  2. Jakákoliv reklamace musí být provedena písemně a musí nám být doručena emailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách ve lhůtách podle bodu 22.3.
  3. Lhůty pro podání reklamace jsou následující:
   1. Reklamace na poškození zásilky během dopravy k příjemci - 2 dny po doručení příjemci.
   2. Reklamace na ztrátu zásilky během dopravy k příjemci - 2 dny po plánovaném doručení příjemci.
   3. Reklamace na služby Kontrola zásilek a Fotografování zásilek - 5 dní po obdržení služby.
   4. Ostatní reklamace - do 10 dnů.
  4. V případě, že reklamace se týká poškození nebo ztráty zásilky během dopravy k příjemci, poskytovatel služby bude reklamaci řešit zákazníkovým jménem přímo s dopravcem, respektive agentem, přes kterého byla doprava objednána a pojištěna.
  5. Poskytovatel služby nedokáže ovlivnit výsledek reklamace, která se týká poškození nebo ztráty zásilky dopravcem, a zákazník se zavazuje respektovat rozhodnutí dopravce, respektive jeho agenta, ohledně výsledku reklamace.
  6. Nedodržení lhůty pro zaslání reklamace podle bodu 22.3. bude mít za následek zamítnutí reklamace.
  7. Reklamace poškození zásilky během dopravy k příjemci bude zamítnuta, pokud:
   1. Zabalení zásilky nebude odpovídat profesionálním standardům. Toto neplatí, pokud zásilku balil poskytovatel služby.
   2. Vnější obal zásilky nebude poškozen.
   3. Zásilka nebyla při přebírání od dopravce podepsána jako poškozená.
   4. Poškozená zásilka včetně vnějšího i vnitřního obalu nebude přístupná inspekci dopravce nebo jeho zástupce, a pokud se se zásilkou manipulovalo nebo se zásilka opravovala ještě před inspekcí, nebo pokud se zásilka nenachází na místě, kam byla dopravcem doručena.
   5. Zásilka obsahuje jakoukoli položku seznamu v bodě 7.3. a v bodě 7.4., nebo pokud zásilka neodpovídá podmínkám v bodech 7.2.1. až 7.2.6.
   6. Nás zákazník uvedl v omyl uvedením nepravdivých informací o obsahu zásilky a obsah zásilky neodpovídá skutečnosti.
  8. Reklamace ztráty zásilky během dopravy k příjemci bude zamítnuta pokud:
   1. Byla zásilka označena nesprávnou nebo neúplnou adresou. Poskytovatel služby označí zásilku adresou přesně tak, jak mu ji zákazník poskytne.
   2. Zásilka obsahuje jakoukoli položku seznamu v bodě 7.3. a v bodě 7.4., nebo pokud zásilka neodpovídá podmínkám v bodech 7.2.1. až 7.2.6.
   3. Nás zákazník uvedl v omyl uvedením nepravdivých informací o obsahu zásilky a obsah zásilky neodpovídá skutečnosti.
  9. V případě reklamace poškození nebo ztráty zásilky během dopravy k příjemci je nezbytné spolu s písemnou reklamací zaslat i doklad o hodnotě zásilky (faktura nebo pokladní doklad) a v případě poškození zásilky zaslat i fotografie, z nichž je patrný rozsah poškození. Nedodržení této podmínky může znamenat zamítnutí reklamace.
  10. Reklamaci poškození zásilky, která byla doručena na virtuální adresu zákazníka a poškození bylo zjištěno službou Kontrola zásilek nebo Fotografování zásilek, nebo poškození bylo zjištěno při přebírání zásilky od kurýra, od pošty nebo při doručení zásilky osobně, řeší zákazník sám s odesílatelem zásilky. Do tohoto řízení poskytovatel služby nijak nezasahuje.
  11. Reklamaci ztráty zásilky, která měla být, ale nebyla doručena na virtuální adresu zákazníka, řeší zákazník sám s odesilatelem zásilky. Do tohoto řízení poskytovatel služby nijak nezasahuje.
  12. Reklamaci ztráty zásilky, která je v držení poskytovatele služby, to znamená měla by se fyzicky nacházet na našem skladu, musí zákazník zaslat ve lhůtě uvedené v bodě 22.3.4. K reklamaci je nutné doložit doklad o hodnotě zásilky (faktura), případně další dokumenty, které by mohl poskytovatel služby nebo pojišťovna vyžadovat.
  13. V případě jakékoliv reklamace bude poskytovatel služby komunikovat výhradně se zákazníkem - vlastníkem účtu, ze kterého byl učiněn požadavek na přeposlání zásilky. Zákazník se zavazuje spolupracovat při řešení reklamace.
  14. Poskytovatel služby se zavazuje vyřídit jakoukoli reklamaci v co nejkratším možném čase. Délku reklamačního řízení však nedokážeme ovlivnit, pokud musíme čekat na reakci zákazníka, respektive na reakci dopravce nebo jeho agenta.

 23. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud by některá část těchto Obchodních podmínek byla právně nevymahatelná, neznamená to neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek.
  2. Zákonná práva každého zákazníka nejsou těmito Obchodními podmínkami dotčena.
  3. Poskytovatel služby i zákazník souhlasí, že jakýkoliv spor vyplývající z těchto Obchodních podmínek bude řešen podle anglických zákonů a v jurisdikci anglických soudů.
  4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 23.9.2017.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt